رشته مهندسی تاسیسات

رشته مهندسی تاسیسات
ترم بندی رشته:کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  تاسیسات حرارتی و برودتی
 
كد نام درس                              ترم 1 ساعت واحد پيش نياز همنياز كد نام درس                             ترم 2 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
6300 استاتیک 2   2       6302 مکانیک سیالات (2) 3   3     ریاضی عمومی (2)
9103 اندیشه اسلامی(2) 2   2       6309 دینامیک 3   3     ریاضی عمومی (2)
6299 ریاضی عمومی(2) 3   3       9110 انقلاب اسلامی ایران 2   2      
322 مواد و مصالح در تاسیسات حرارتی و برودتی 2   2       6303 ترمودینامیک(2) 3   3   ریاضی عمومی(2)  
6310 برق تاسیسات 3   3       6301 ریاضی کاربردی 3   3   ریاضی عمومی(2)  
6311 کارگاه برق تاسیسات   2   1   برق تاسیسات 6317 کنترلهای تاسیسات 2   2   برق تاسیسات  
9123 ورزش (1)   2   1     6307 مقاومت مصالح 2   2   ریاضی عمومی(2)  
6319 زبان تخصصی 2   2                      
6320 مدیریت بهره وری انرژي در تاسیسات 2   2                      
  جمع 20 18       جمع 18 18    
كد نام درس                          ترم 3 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد نام درس                            ترم 4 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
6305 انتقال حرارت (2) 3   3   ترمودینامیک(2)   9114 تاريخ تحلیلی صدر اسلام 2   2      
6323 تجهیزات حرارتی و برودتی 2   2       6315 کارگاه تهویه مطبوع   6   2   طراحی سیستم های تهویه مطبوع با پروژه
6308 سوخت و احتراق 2   2   ترمودینامیک(2)   6306 آز انتقال حرارت (2)   2   1   انتقال حرارت (2)
9116 تفسير موضوعي قرآن 2   2       6318 طراحی به کمک نرم افزارهای تاسیسات 1 4 1 1 طراحی سیستم های تهویه مطبوع با پروژه  
6321 کاربرد انرژی های تجدید پذیر در تاسیسات 2   2       6313 طراحی سیستم های تهویه مطبوع با پروژه 2 3 2 1 طراحی سیستم های تبرید و سردخانه با پروژه  
6316 کارگاه تبرید و سردخانه   6   2   طراحی سیستم های تبرید و سرد خانه با پروژه 6324 پروژه   -   3 طراحی سیستم های تهویه مطبوع با پروژه  
6304 آز-ترمودینامیک   2   1   ترمودینامیک(2) 6325 کارآموزی       2    
6314 طراحی سیستم های تبرید و سرد خانه با پروژه 2 3 2 1 ترمودینامیک(2)                  
6312 نقشه کشی تاسیسات برودتی به کمک رایانه 1 3 1 1                    
                               
                               
  جمع 28 19       جمع 20 15    
تعدادواحدهاي اين دوره(  70) واحددرسي مي باشد.
 
 
.