رشته جوشکاری

رشته جوشکاری
ترم بندی رشته: کاردانی صنایع فلزی - جوشكاري
 
كد نام درس                              ترم 1 ساعت واحد پيش نياز  همنياز كد نام درس                             ترم 2 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
9118 زبان فارسي 3   3       9101 زبان خارجه عمومي 3   3      
9122 تربيت بدني   2   1     2034 استاتيك 3   3   فيزيك مكانيك  
2055 تكنولوژي جوشكاري برق2 2   2       2040 رياضي عمومی (2) 2   2   رياضي عمومي (1)  
2056 كارگاه جوشكاري برق2   6   2     2031 فيزيك حرارت 2   2     رياضي عمومي (1)
2044 متالوژي فيزيكي 2   2       2032 آز- فيزيك حرارت   2   1   فيزيك حرارت
2038 رسم فني (4) جوشكاري 1 3 1 1     9102 اندیشه اسلامی(1) 2   2      
2041 شيمي عمومي 2   2       2042 آز – شيمي عمومي   2   1   شيمي عمومي
2033 رياضي عمومی (1) 3   3       2039 رسم فني 5 1 3 1 1 رسم فني (4)  
2030 فيزيك مكانيك 2   2       2054 تكنولوژي جوشكار لوله و مخارن 1 3 1 1 كارگاه جوش برق2  
                2045 متالوژي جوش 2   2   متالوزي فيزيكي  
                             
  جمع 26 19       جمع 26 20    
كد نام درس                          ترم 3 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد نام درس                            ترم 4 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
2037 زبان فني 2   2   زبان خارجه عمومي   9128 دانش خانواده وجمعيت 2   2      
9108 آئین زندگی(اخلاق کاربردی) 2   2       2036 آز مقاومت مصالح   2   1   مقاومت مصالح
2057 تكنولوژي جوشكاري زير پودري و گاز محافظ 2   2   تكنولوژي جوشكاري برق2   9126 كارآفريني 2 2 2 1    
2058 كارگاه  جوشكاري زير  پودري و گاز محافظ   6   2   تكنولوژي جوشكاري برق2 2047 تكنولوژي جوش چدن و فلزات غير آهني 2   2   تکنولوژی جوشکاری پودری و گاز محافظ مقاومت مصالح
2051 آز متالوگرافي   2   1 متالوژي جوش   2048 كارگاه تكنولوژي جوش چدن و فلزات غير آهني   6   2 كارگاه  جوشكاري پودري و گاز محافظ تکنولوژی جوشکاری پودری و گاز محافظ
2059 اصول سرپرستي 2   2       2050 تست مخرب ها و غیر مخرب ها 2   2   مقاومت مصالح  
2046 توزيع حرارت در جوش 2   2   فيزيك حرارت و آز فيزيك حرارت   2052 پروژه عملي   6   2   جوشكاری لوله و مخارن
2049 طراحي و محاسبات اتصالات جوشكاري 2   2       2053 آز تست جوشكاري   3   1 كارگاه  جوشكاري پودري و گاز محافظ تست غير مخرب ها و مخرب ها
2035 مقاومت مصالح 2   2   استاتيك   2060 كارآموزي       2    
2043 كاربرد كامپيوتر 1 3 1 1                    
                               
  جمع 26 19       جمع 27 17    
تعدادواحدهاي اين دوره 75 واحددرسي مي باشد