رشته قالب سازی

رشته قالب سازی
ترم بندی رشته:کاردانی ساخت و تولید- قالبسازي
 
كد نام درس                              ترم 1 ساعت واحد پيش نياز  همنياز كد نام درس                             ترم 2 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
2563 فرزكاري 1 1 6 1 2     2550 رياضي عمومي (2) 2   2   رياضي عمومي (1)  
2555 علم مواد 2   2       2548 آز فيزيك مكانيك   2   1   فيزيك مكانيك
9122 تربيت بدني   2   1     9101 زبان خارجه عمومي 3   3      
9118 زبان فارسي 3   3       9102 اندیشه اسلامی (1) 2   2      
2559 سيستم هاي اندازه گيري وآز 2 3 2 1     2564 فرآيندهاي توليد 3   3     فرز1
9108 آئین زندگی (اخلاق کاربردی) 2   2       2551 فيزيك حرارت 2   2     رياضي عمومي (1)
2549 رياضي عمومي (1) 3   3       2560 اصول طراحي ورسم قالبهاي برش 1 2 1 1   گاركاه برش
2547 فيزيك مكانيك 2   2     رياضي عمومي (1) 2565 كارگاه ساخت قالبهاي برش   6   2 فرز 1 طراحي و رسم قالبهاي برش
                2552 استاتيك 3   3   فيزيك مكانيك  
                             
  جمع 26 19       جمع 26 20    
كد نام درس                          ترم 3 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد نام درس                            ترم 4 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
2558 زبان فني 2   2   زبان خارجه عمومي   2557 آز- هيدروليك پنوماتيك   2   1   هيدوليك و پنوماتيك
2561 اصول عمليات حرارتي 2   2   علم مواد
فيزيك حرارت
  2562 آز- اصول عمليلت حرارتي    2   1   اصول عمليات حرارتي
2556 هيدروليك وپنوماتيك 2   2       2554 آز – مقاومت مصالح   2   1   مقاومت مصالح
2575 اصول سرپرستي 2   2       2568 اصول طراحي ورسم قالبهاي كششي 2 2 2 1 اصول طراحي ورسم قالب خمشی كارگاه ساخت كشش
2566 اصول طراحي و رسم قالبهاي خمشي 1 2 1 1 اصول طراحي و رسم قالب برش كارگاه ساخت قالب خم 2572 كارگاه ساخت قالبهاي كششي   4   1 كارگاه قالب خمشی اصول طراحي قالب كششی
2571 كارگاه ساخت قالبهاي خمشي   3   1 كارگاه قالب برش طراحي قالب خم 2574 پروژه ساخت قالب   6   2   كارگاه قالب كششی
2567 اصول طراحي ورسم قيدوبندها 1 2 1 1   گاركاه قيد و بند 9128 دانش خانواده وجمعيت 2   2      
2573 كارگاه ساخت قيدوبندها   6   2 فرز1 اصول طراحي و رسم  قيد و بند 9126 كارآفريني 2 2 2 1    
2553 مقاومت مصالح 2   2   استاتيك   2570 كارگاه ماشينهاي كنترل عددي   4   1   برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی
2569 برنامه نويسي ماشينهاي كنترل عددي 2   2       2576 كارآموزي       2    
                               
                               
  جمع 27 19       جمع 30 17    
تعدادواحدهاي اين دوره 75 واحددرسي مي باشد.