رشته ماشین ابزار

رشته  ماشین ابزار
ترم بندی رشته:کاردانی ساخت و تولید- ماشين ابزار
 
كد نام درس                              ترم 1 ساعت واحد پيش نياز  همنياز كد نام درس                             ترم 2 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
1942 فرزكاري(1) 1 6 1 2     1930 رياضي عمومي (2) 2   2   رياضي عمومي (1)  
1932 علم مواد 2   2       1931 استاتيك 3   3   فيزيك مكانيك  
9122 تربيت بدني   2   1     1928 آز فيزيك مكانيك   2   1   فيزيك مكانيك
9118 زبان فارسي 3   3       9101 زبان خارجه عمومي 3   3      
1935 هيدروليك وپنوماتيك 2   2       1944 سيستم هاي اندازه گيري وآز 2 3 2 1    
1940 کارگاه جوشکاری   4   1     9102 اندیشه اسلامی(1) 2   2      
1941 رسم فني(4) 1 3 1 1     1943 فرزكاري (2) 1 6 1 2 فرزكاري(1 )  
1929 رياضي عمومي (1) 3   3       1936 آز-هيدروليك وپنوماتيك   2   1   هیدرولیک
 و پنوماتیک
1927 فيزيك مكانيك 2   2     رياضي عمومي (1) 1951 طراحي به كمك كامپيوتر (1) 1 4 1 1    
1936 آز-هيدروليك وپنوماتيك   2   1   هیدرولیک
 و پنوماتیک
               
                             
  جمع 28 19       جمع 31 20    
كد نام درس                          ترم 3 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد نام درس                            ترم 4 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
1933 مقاومت مصالح 2   2   استاتيك   1934 آز – مقاومت مصالح   2   1   مقاومت مصالح
1948 برنامه نويسي كنترل عددي 2   2   فرزكاري(1 )   1938 آز - عمليات حرارتي   2   1   عمليات حرارتي
1939 زبان فني 2   2   زبان خارجه عمومي   1949 كارگاه كنترل عددي   4   1    كنترل عددي
9126 كارآفريني 2 2 2 1     1945 اجزاءماشين (3) 2   2   مقاومت مصالح  
1952 طراحي به كمك كامپيوتر (2) 1 4 1 1 طراحي با كامپيوتر (1)   1947 تكنولوژي وكارگاه قالبسازي 2 4 2 1 رسم(4) فرز(2)  
1955 اصول سرپرستي 2   2       1954 پروژه ساخت   6   2 فرزكاري(2) سنگ زني
1950 سنگ زني 1 4 1 1     9108 آئین زندگی(اخلاق کاربردی) 2   2      
1937 اصول عمليات حرارتي 2   2   علم مواد   1956 كارآموزي       2    
1946 طراحي و ساخت قيدوبندها 2 4 2 1 رسم(4) فرز(2)   9128 دانش خانواده وجمعيت 2   2      
                               
                               
  جمع 30 20       جمع 26 16    
 
تعدادواحدهاي اين دوره 75 واحددرسي مي باشد.