رشته تاسیسات

رشته تاسیسات
ترم بندی رشته: کاردانی تاسیسات - حرارت مركزي و تهويه مطبوع
 
كد نام درس                          ترم 1 ساعت واحد پيش نياز  همنياز كد نام درس                            ترم 2 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
9108 آئین زندگی(اخلاق کاربردی) 2   2       1863 رياضي عمومی  (2) 2   2   رياضي عمومي (1)  
1879 رسم وگسترش كانال 1 3 1 1     9101 زبان خارجه عمومي 3   3      
9122 تربيت بدني   2   1     9102 اندیشه اسلامی(1) 2   2      
9118 زبان فارسي 3   3       1861 آز - فيزيك حرارت   2   1    
1869 تكنولوژي ساختمان 1   1       1887 كارگاه كانال سازي   6   2    
1870 كارگاه ساختمان   4   1     1876 نقشه كشي حرارت مركزي آبگرم 1 3 1 1    
1871 آلودگي محيط زيست 2   2       1868 اصول تعمیر و نگهداری 2   2      
1860 فیزیک حرارت 2   2       1880 سیستم های کنترل تاسیسات 2   2      
1859 رياضي عمومی  (1) 3   3       1867 ترمودینامیک 2   2   فیزیک حرارت  
1862 فيزيك مكانيك 2   2       1875 حرارت مرکزی با آب گرم 1 3 1 1    
                               
                             
  جمع 25 19       جمع 31 20    
كد نام درس                          ترم 3 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد نام درس                        ترم 4 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
1874 اصول سرپرستی 2   2       9126 کارآفرینی 2 2 2 1    
1864 مکانیک سیالات 2   2       1865 آز -  مكانيك سيالات   2   1    
1872 زبان فني 2   2   زبان خارجه عمومي   1884 تهويه مطبوع تابستانی(2) 2   2   تهويه مطبوع (1)  
1882 تهويه مطبوع تابستانی (1) 2   2   حرارت مركزي با آب گرم   1886 كارگاه تهويه مطبوع(2)   12   4    
1885 كارگاه تهويه مطبوع (1)   12   4 سیستم کنترل تاسیسات   1873 نقشه كشي باكامپيوتر 1 3 1 1 نقشه كشي تهويه مطبوع  
1883 نقشه كشي تهويه مطبوع 1 3 1 1 نقشه كشي حرارت مركزي آب گرم   1878 حرارت مركزي باهواي گرم 1 3 1 1 حرارت مركزي با آب گرم و  پروژه  
1877 كارگاه حرارت مركزي باآبگرم   6   2     1888 كارآموزي       2    
1881 آز سيستم هاي كنترل تاسيسات   4   2     9128 دانش خانواده وجمعيت 2   2      
1866 انتقال حرارت 2   2   فیزیک حرارت                  
                               
                               
  جمع 36 20       جمع 30 18    
 
 
تعدادواحدهاي اين دوره 77 واحددرسي مي باشد.