رشته نقشه کشی عمومی و طراحی صنعتی

رشته  نقشه کشی عمومی 
ترم بندی رشته: کاردانی  نقشه كشي عمومي نقشه كشي وطراحي صنعتي
                                                                                                 
كد نام درس                              ترم 1 ساعت واحد پيش نياز همنياز كد نام درس                             ترم 2 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
2375 علم مواد 2   2       2371 رياضي عمومي (2) 3   2   رياضي عمومي (1)  
                2372 استاتيك 3   3   فيزيك مكانيك  
9118 زبان فارسي 3   3       2369 آز فيزيك مكانيك   2   1   فيزيك مكانيك
2392 هندسه ترسيمي صنعتی (3) 2   2       9101 زبان خارجه عمومي 3   3      
2383 نقشه كشي تخصصي (1) 1 6 1 2   هندسه ترسيمي (3) 9102 اندیشه اسلامی(1) 2   2      
2378 سيستم هاي اندازه گيري وآز 2 3 2 1     2379 گرافيك هنري 1 4 1 1    
2370 رياضي عمومي (1) 3   3       2376 هيدروليك وپنوماتيك 2   2      
2368 فيزيك مكانيك 2   2     ریاضی عمومی (1) 2390 طراحي با كامپيوترCAD/2 1 4 1 1 طراحي با كامپيوتر CAD 1  
2389 طراحي با كامپيوتر CAD 1 1 4 1 1     2384 نقشه كشي تخصصي (2) 1 6 1 2 نقشه كشي تخصصي (1)  
                             
  جمع 31 20       جمع 32 20    
كد نام درس                          ترم 3 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد نام درس                            ترم 4 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
2373 مقاومت مصالح 2   2   استاتيك   9128 دانش خانواده وجمعيت 2   2      
2377 زبان فني 2   2   زبان خارجه عمومي   2374 آز – مقاومت مصالح   2   1   مقاومت مصالح
2385 نقشه كشي تخصصي (3) 1 6 1 2 نقشه كشي تخصصي (2)   2382 اجزاءماشين (3) 2   2     مقاومت مصالح
2387 طراحي قالب (1) 1 4 1 1   نقشه كشي تخصصي (3) 2391 تكنولوژي وكارگاه قالب 1 4 1 1 طراحي قالب (1)  
9122 تربيت بدني   2   1     2386 نقشه كشي تخصصي(4) 1 6 1 2 نقشه كشي تخصصي (3)  
9108 آئین زندگی(اخلاق کاربردی) 2   2       2381 طراحي قيدوبند 1 4 1 1 نقشه كشي تخصصي (3)  
2380 گرافيك صنعتي 2   2   رياضي عمومي(2)
 استاتيك
  2388 طراحي قالب(2) 1 4 1 1 طراحي قالب (1)  
2393 اصول سرپرستي 2   2       2394 كارآموزي       2    
9126 كارآفريني 2 2 2 1                    
                               
  جمع 28 19       جمع 28 16    
تعدادواحدهاي اين دوره 75 واحددرسي مي باشد.