رشته مهندسی نقشه کشی و طراحی صنعتی

رشته مهندسی نقشه کشی  صنعتی و تکنولوژی طراحی
ترم بندی رشته: كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي طراحی و نقشه کشی صنعتی
 
كد نام درس                              ترم 1 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد
 
نام درس                             ترم 2
 
ساعت واحد پيش نياز  همنياز 
ت ع ت ع ت ع ت ع
6159 مقاومت مصالح2 2   2       6155 هندسه رقومی و ترسیمی 3   3      
6156 هندسه 2   2       6161 طراحی اجزا ماشین 2   2   مقاومت مصالح 2  
6178 استانداردهای نقشه کشی 1 3 1 1     6167 ریاضیات ترسیمی 1 3 1 1 ریاضی عمومی2  
6169 زبان تخصصی 2   2       6170 نقشه کشی تخصصی 2 1 4 1 1 نقشه کشی تخصصی 1  
6157 سیستم های اندازه گیری پیشرفته 2 2 2 1     6162 مصالح مهندسی 2   2      
6154 ریاضی عمومی2 3   3       9114 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2   2      
9103 اندیشه اسلامی 2 2   2       6158 تکنولوژی و کارگاه ماشین ابزار 1 4 1 1    
6165 نقشه کشی تخصصی 1 1 4 1 1 هندسه   6163 دینامیک ماشین 2   2   ریاضی عمومی 2  
                9110 انقلاب اسلامی ایران 2   2      
                9123 ورزش 1   2   1    
  جمع 27 18       جمع 27 20    
       كد نام درس                      ترم 3 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد
 
نام درس                            ترم 4 ساعت واحد پيش نياز  همنياز 
ت ع ت ع ت ع ت ع
6173 کاربرد مکانیزم ها 1 3 1 1 دینامیک ماشین نقشه کشی تخصصی 3 6168 پروسه طراحی 1 4 1 1 نقشه کشی رایانه ای 1- مبانی هنرهای تجسمی  
6166 نقشه کشی رایانه ای 1 1 3 1 1 نقشه کشی تخصصی 1   6174 نقشه کشی رایانه ای 2 1 3 1 1 نقشه کشی رایانه ای 1  
6171 نقشه کشی تخصصی 3 1 4 1 1  
نقشه کشی تخصصی 2
  6176 نمونه سازی رایانه ای 2 3 2 1 نقشه کشی رایانه ای 1 نقشه کشی رایانه ای 2
6164 مبانی هنرهای تجسمی 1 3 1 1     6179 پروژه       3    
6160 روش های تولید مخصوص 2   2   تکنولوژی و کارگاه ماشین ابزار   6177 کارگاه نمونه سازی 2 3 2 1 نقشه کشی تخصصی 2  
6175 نقشه برداری صنعتی 1 4 1 1 نقشه کشی تخصصی 2 نقشه کشی تخصصی 3 6180 کارآموزی       2    
6172 اصول طراحی قالبهای پلاستیک 2 2 2 1  
نقشه کشی تخصصی 2
                 
9116 تفسیر موضوعی قرآن 2   2                      
                               
  جمع 30 17       جمع 19 15    
تعدادواحدهاي اين دوره(جمع  70) واحددرسي مي باشد.