رشته کنترل کیفی خودرو

رشته کنترل کیفی خودرو
ترم بندی رشته: کاردانی  کنترل کیفی خودرو
 
كد نام درس                              ترم 1 ساعت واحد پيش نياز همنياز كد نام درس                             ترم 2 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
2649 ریاضی عمومی 3   3       2651 آزمایشگاه فیزیک عمومی   2   1   فیزیک عمومی
2650 فیزیک عمومی 2   2     ریاضی عمومی 2652 آمار و احتمالات 3   3   ریاضی عمومی  
2653 شیمی عمومی 2   2       2658 استاتیک و مقاومت مصالح 3   3   فیزیک عمومی  
2654 آزمایشگاه شیمی عمومی   2   1   شیمی عمومی 2659 علم مواد 2   2   شیمی عمومی  
2657 نقشه کشی صنعتی 1 3 1 1     2663 جوشکاری 2 4 2 1 نقشه کشی صنعتی  
2662 سیستمهای اندازه گیری 2 4 2 1     2665 روشهای حل مسئله برای بهبود مستمر 2   2      
9102 اندیشه اسلامی 1 2   2       9101 زبان خارجه عمومی 3   3      
9118 زبان فارسی 3   3       2674 اصول سرپرستی 2   2      
9122 تربیت بدنی 1   2   1                    
                               
                             
  جمع 25 19       جمع 23 19    
كد نام درس                          ترم 3 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد نام درس                            ترم 4 ساعت واحد پيش نياز همنياز
ت ع ت ع ت ع ت ع
2655 زبان فنی 2   2   زبان عمومی   2666 نظامهای تضمین کیفیت 1 3 1 1    
2656 اجزاء ماشین 3   3   استاتیک و مقاومت مصالح   2668 کنترل آماری فرآیند 2 3 2 1 مبانی کنترل کیفیت  
2660 مبانی کنترل کیفیت 2 3 2 1 آمار و احتمالات   2670 کنترل کیفیت فرآیند ورقکاری 1 4 1 1 مبانی کنترل کیفیت ورقکاری
2661 مکانیزم های خودرو 3   3   نقشه کشی صنعتی   2671 کنترل کیفیت فرآیند رنگکاری 1 4 1 1 مبانی کنترل کیفیت  
2664 ورقکاری 1 4 1 1 جوشکاری   2672 کنترل کیفیت فرآیندمونتاژکاری 1 4 1 1 مبانی کنترل کیفیت جوشکاری
2667 کاربرد کامبیوتر در کنترل کیفی صنایع خودرو 1 4 1 1 آمار و احتمالات   2673 آزمایشهای استاندارد خودرو 1 4 1 1 مکانیزم های خودرو  
9126 کارآفرینی 2 2 2 1     2669 کنترل کیفیت فرآیند جوشکاری 1 4 1 1 مبانی کنترل کیفیت جوشکاری
9107 اخلاق اسلامی 2   2       9128 دانش خانواده و جمعیت 2   2      
                2675 کارآموزی       2    
                               
   جمع 29 20         36 19    
تعدادواحدهاي اين دوره 77 واحددرسي مي باشد