تلفنهای ضروری شهر تبریز

تلفنهای ضروری شهر تبریز
 
آتش نشانی                     125
 
اورژانس                           115
 
پلیس                              110
 
اطلاعات پرواز                    199
 
اطلاعات راه آهن                139
 
اطلاعات راه ها                  141
 
پیش بینی وضعیت هوا         134
 
ترمینال تبریز              4799108
 
تاکسی بی سیم        133-188
 
مقبره الشعرا            5244306
 
خانه مشروطیت        5215641
 
موزه آذربایجان          5261698
 
میراث فرهنگی         5237952
 
خوابگاه جنت            4771666
 
خوابگاه بهار             2800555