چهارشنبه 2 اسفند 1396
  تلفنهای ضروری شهر تبریز
تلفنهای ضروری شهر تبریز

آتش نشانی                     125

اورژانس                           115

پلیس                              110

اطلاعات پرواز                    199

اطلاعات راه آهن                139

اطلاعات راه ها                  141

پیش بینی وضعیت هوا         134

ترمینال تبریز              4799108

تاکسی بی سیم        133-188

مقبره الشعرا            5244306

خانه مشروطیت        5215641

موزه آذربایجان          5261698

میراث فرهنگی         5237952

خوابگاه جنت            4771666

خوابگاه بهار             2800555